Energetika Prehľad činností v oblasti energetiky

Projekčná činnosť

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou realizácie každej stavby a jej vypracovaniu treba venovať značnú pozornosť a primeraný čas. Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie každého stupňa od štúdie až po projekt skutočného vyhotovenia.

Prejsť na detaily

Inžinierska činnosť

Územnoplánovacie informácie, Predbežné a záväzné stanovisko obce, Zakreslenie inžinierskych sietí, Určenie bodu napojenia prevádzkovateľov sietí, Vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí...

Prejsť na detaily

Elektromontáže

Výstavba, rekonštrukcie, modernizácie, opravy a údržba elektrických zariadení, elektrární, rozvodní, transformovní bez obmedzenia napätia, Kompletné kabeláže nn, vn, vvn...

Prejsť na detaily

Revízna činnosť

V oblasti revízie elektrických zariadení vykonávame odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení - východiskové revízie, elektrických zariadení - periodické revízie

Prejsť na detaily

Inteligentné elektroinštalácie

Ovládajte osvetlenie, tienenie, zabezpečenie, zavlažovanie či spotrebu vášho domu niekoľkými kliknutiami...

Prejsť na detaily

Priemyselné elektroinštalácie

Kompletné inštalácie priemyselných objektov, budov, domov a obchodných objektov vrátane napojenia technologických celkov.

Prejsť na detaily

Trafostanice

Transformačné stanice s vonkajšim a s vnútorným ovládaním...

Detailný prehľad trafostaníc

Rozvádzače

Výroba rozvádzačov s vlastnou projekciou a konštrukciou...

Prejsť na detail

Verejné osvetlenie

Kompletné riešenia verejného osvetlenia.

Prejsť na detaily

Obnoviteľné zdroje

Fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, veterné turbíny, v rámci kampane zelená domácnosť vám ponúkame realizáciu fotovoltaickej elektrárne na rodinný dom...

Prejsť na detaily

Meranie a regulácia

Projekty pre systémy efektívneho riadenia spotreby energií pre obytné aj priemyselné budovy, (použitie lokálnych PLC programovateľných automatov s možnosťou pripojenia cez web rozhranie), systémy s diskrétnymi prvkami...

Prejsť na detaily

Slaboprúdové rozvody

Štrukturované kabeláže a optické siete, Elektrická požiarna signalizácia EPS, Evakuačný rozhlas a ozvučenie objektov EZS, Prístupové a dochádzkové systémy, Kamerové systémy, Priemyselná televízia PTV...

Prejsť na detaily