ELEKTROENERGETIKA Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Konzultácie a odborné poradenstvo

 • prvotné informácie o pripojení na sieť
 • súhrn prvotných podkladov pre projektovú činnosť a realizáciu
 • projektové dokumentácie
 • návrhy na úsporu a reguláciu el. energie
 • prípravná a riadiaca činnosť - elektro
 • cenové kalkulácie - rozpočty
 • stavebný dozor - elektro

Prípravná a riadiaca činnosť- elektro

Príprava výstavby

 • odsúhlasenie technickej dok. u príslušných správcov sietí
 • zameranie stavby
 • vytýčenie a vyznačenie jestvujúcich sietí
 • konzultácie so správcami sietí
 • zariadenie staveniska

Riadenie stavby

 • časová koordinácia v súlade s inými činnosťami stavby
 • zosúladenie dodávok materiálu s termínom jeho zabudovania
 • dodržiavať časový harmonogram prác
 • evidovať zmeny v technickej dokumentácii
 • viesť materiálovú a montážnu evidenciu
 • dodržiavať bezpečnosť na pracovisku
 • efektívne koordinovať pracovný čas

Stavebný dozor - elektro

 • sledovať riadiacu činnosťami
 • kontrola časového harmonogramu
 • kontrola úplnosti dodávky a kvality materiálu
 • kontrola kvality montážnych prác podľa príslušných noriem
 • evidovať zmeny na stavbe oproti projektu
 • odsúhlasenie alternatívnych riešení
 • kontrola stavebného denníka
 • odovzdávanie stavby užívateľovi

Súhrn prvotných podkladov pre projektovú činnosť

 • stupeň dodávky el. energie
 • energetická náročnosť
 • spôsob a podmienky napojenia z distribučných sietí
 • určenie prostredia
 • zosúladiť požiadavky prevádzkovateľa s platnými normami

Prvotné informácie o pripojení na sieť

 • zabezpečiť možnosť pripojenia a požadovaného výkonu
 • konzultácie so správcom siete
 • zosúladiť podmienky správcu sietí s požiadavkami užívateľa stavby