INŽINIERSKA ČINNOSŤ Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Inžinierska činnosť je súčasťou prípravy stavby. Príprava stavby je veľmi dôležitou časťou v celkovom procese výstavby. Bohužiaľ zo strany niektorých investorov je stále podceňovaná.

Činnosť zahŕňa:

Územnoplánovacie informácie
Predbežné a záväzné stanovisko obce
Zakreslenie inžinierskych sietí
Určenie bodu napojenia prevádzkovateľov sietí
Vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí
Environmentálne štúdie ( EIA )
Vyňatie poľnohospodárskej pôdy
Vydanie územného rozhodnutia
Zmenu územného rozhodnutia
Vydanie stavebného povolenia
Zmenu stavby pred dokončením
Kolaudáciu stavby

Zabezpečíme:

  • majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov dotknutých plánovanou výstavbou v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

  • odsúhlasenie a vyjadrenia k dokumentácii na územné konanie pri zadaní stavby s orgánmi štátnej správy a organizáciami dotknutými plánovanou výstavbou v územnom konaní a stavebnom konaní

  • v spolupráci s príslušným stavebným úradom prípravu a organizáciu územného konania, ukončenú vydaním územného rozhodnutia a jeho právoplatnosť

  • v spolupráci so stavebným úradom prípravu a organizáciu stavebného konania ukončenú vydaním stavebného povolenia a jeho právoplatnosť