Koordinátor bezpečnosti Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Ponúkame

  • Pravidelné návštevy stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
  • Monitorovanie možných rizík a ohrození vyplývajúcich z práce jednotlivcov i pracovných skupín
  • Vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami a jednotlivé postupy pri realizácii a pravidelná kontrola dodržiavania týchto opatrení
  • Kontrola dodržiavania bezpečných pracovných postupov, opatrení určených v realizačnej dokumentácii, v technologických postupoch, v pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe
  • Navrhovať preventívne technické a organizačné riešenia týkajúce sa bezpečnosti na stavenisku (úprava, doplnenie plánu BOZP)
  • Spoluprácu a konzultácie
  • Pravidelné informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP formou písomných a fotografických záznamov