Projektový manažment Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Okrem základných činností v investičnej výstavbe, ktoré označujeme ako inžinierska činnosť, riadenie nákladov, stavebný a technický dozor investora sa zameriavame na organizovanie a vyhodnocovanie výberových konaní na projektantov, dodávateľov a subdodávateľov. Pri výbere projektantov spracovávame zadania pre projektové kancelárie, vrátane riadenia zmien v projektovej dokumentácií. Pri výbere dodávateľov zabezpečujem komplexné právne poradenstvo vrátane, optimalizácie projektového, technického a nákladového riešenia stavby. Prioritou našej spoločnosti je poskytovať komplexný servis od myšlienky až po uvedenie stavby do prevádzky, niektoré činnosti však poskytujeme aj samostatne, podľa požiadaviek klienta.

Projektmanažment stavby

  • príprava a zabezpečenie výberového konania na dodávateľa stavby
  • kontrola prevádzania výstavby diela v súlade s vydaným stavebným povolením, harmonogramom výstavby, podmienkami ustanovenými v zmluve o dielo a rozpočtom stavby
  • účasť na kontrolných dňoch a ich riadenie, vyhotovovanie zápisov a kontrola plnenia úloh
  • riadenie zmien projektovej dokumentácie v procese výstavby
  • dohľad nad dodržiavaním predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia
  • kontrola zabezpečenia podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia, resp. vyjadrení dotknutých inštitúcií a orgánov k stavebnému povoleniu