Stavbyvedúci a stavebný doroz, technický dozor investora Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Rozsah uplatnenia:

Inžinierske stavby
Podkategória: potrubné, energetické a iné líniové stavby
Špecifikácia: elektro

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória: elektrotechnické zariadenia

Stavbyvedúci

organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

Stavbyvedúci je oprávnený
  • a) určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,
  • b) dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe,
  • c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,
  • d) dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
  • e) koordinovať poradie stavebných prác,
  • f) vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby.

Stavebný dozor

Osoba vykonávajúca stavebný dozor
  • a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení; sleduje vedenie stavebného denníka,
  • b) zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a spoluzodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie stavby, najmä územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
  • c) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil; ak nemožno závady odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu.