Technická správa budov Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Bežná údržba a prevádzka

 • nepretržitá prevádzka a údržba technologických zariadení, stavebných častí objektu a spoločných priestorov podľa projektovaných parametrov, platných prevádzkových predpisov a pokynov vlastníka,
 • pravidelná kontrola a vyhodnocovanie stavu objektu,
 • obsluha technického dispečingu objektu,
 • kontrola riadneho chodu technologického zariadenia,
 • realizácia plánovanej kontroly a údržbovej činnosti stavebnej časti objektu a plánované kontrolné a údržbové činnosti technologických zariadení,
 • stavebné úpravy podľa požiadaviek klienta,
 • drobná údržba zámočníckych a stolárskych konštrukcií,
 • drobné maliarske a natieračské práce,
 • drobné pomocné práce pri opravách a údržbe vybavenia spoločných priestorov objektu (lepenie kobercov, opravy dverných krídel, výmeny kaziet podhľadov a pod.),
 • údržba koncových prvkov zdravotných inštalácií a osvetlenia,
 • zásobovanie materiálom na údržbu,
 • drobné opravy technologických zariadení výmenným spôsobom, napr. čerpadlá, elektromotory, časti potrubí a pod. v pracovnej dobe údržby,
 • čistenie technologických zariadení,
 • poskytovanie potrebných meracích prístrojov, náradia a spotrebného materiálu (mazadlá, mazacie tuky, olejové náplne, čistiace a konzervačné prostriedky, drobný spojovací materiál, brúsny materiál, opotrebiteľné diely, pílové kotúče, šmirgľové plátno, hmoždinky, farby, hadice, štetce…),
 • zaistenie materiálu na údržbu vrátane ekologickej likvidácie odpadov,
 • údržba a servis osvetlenia spoločných a vonkajších priestorov.

Revízna činnosť

 • revízia elektrozariadení,
 • revízia elektrických spotrebičov,
 • revízia trafostaníc,
 • revízia bleskozvodov,
 • revízia požiarnych klapiek,
 • revízia elektronickej požiarnej signalizácie,
 • revízia elektronického zabezpečovacieho systému,
 • kontrola nájomníkov, či uskutočňujú revíznu činnosť na svojich zariadeniach,
 • revízia stabilného hasiaceho zariadenia,
 • revízie CCTV.

TECHNICKÁ ADMINISTRATÍVA

Technická dokumentácia

 • priebežné vedenie evidencie spojené so správou objektu, rozdelenou zvlášť na oblasť opráv a údržby, spotreby energií a služieb spojených s užívaním jednotlivých nájomných a spoločných priestorov,
 • vedenie projektovej dokumentácie a dokladov prevzatých písomne od vlastníka objektu pri prevzatí objektu, vedenie a archivácia všetkých administratívnych dokladov súvisiacich so správou a prevádzkou objektu,
 • spracovanie pasportov objektu a prenajatých priestorov,
 • povinnosť spracovávať a poskytovať vlastníkom objektu pravidelne /štvrťročne/ správu o plnení zmluvy, zistených poruchách, návrhy opatrení
 • spracovanie plánu údržby, opráv a investícií na nasledujúci rok,
 • realizácia všetkých právnych úkonov a právnych rokovaní, ktoré sa týkajú riadnej správy pozemku a budov podľa platných zákonných ustanovení.

SLUŽBY RECEPCIE

 • nepretržitá informačná služba pre nájomníkov a návštevníkov objektu, prípadné spájanie telefónnych hovorov, príjem pošty a pod.,
 • dohľad a registrácia osôb vstupujúcich do objektu,
 • povinnosti vyplývajúce z poriadku ohlasovne požiaru a ďalších smerníc požiarnej ochrany,
 • kľúčové hospodárstvo,
 • vedenie príslušnej dokumentácie,
 • zabezpečovanie dozoru nad strážnou a informačnou službou.

STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ

 • zavlažovanie, hnojenie, ochrana rastlín,
 • výmena, regenerácia rastlín, dodatočná výsadba,
 • kosenie trávnatých plôch,
 • kyprenie pôdy, čistenie,
 • kontrola technického zariadenia,
 • opatrenie na ochranu pred zimou,
 • ošetrovanie a prierez stromov,
 • polievanie.

KOMPLEXNÉ UPRATOVACIE A ČISTIACE SLUŽBY

Spoločnosť Danube Facility Services, s.r.o., rozšírila v roku 2012 svoje služby aj o upratovacie a čistiace služby, ktoré ponúka svojim zákazníkom s dôrazom na ich kvalitu a flexibilitu dodania.

Základom príjemného a produktívneho pracovného prostredia je jeho čistota. Preto svojim zákazníkom ponúkame komplexné portfólio upratovacích služieb s kvalitou, na ktorú sa môžu vždy spoľahnúť.

Komplexné upratovacie služby

 • pravidelné upratovanie (denné, týždenné, mesačné),
 • pravidelné upratovanie bytových a nebytových priestorov,
 • pravidelné upratovanie administratívnych priestorov,
 • kompletná údržba všetkých typov podláh,
 • priemyselné a chemické čistenie,
 • umývanie okien a presklených častí,
 • umývanie plášťa budovy (Puraclean),
 • tepovanie kobercov, kresiel a stoličiek.

Individuálny prístup pri špecifických upratovacích prácach:

 • generálne upratovanie po maliaroch alebo stavebných prácach pred odovzdaním priestorov,
 • na základe konzultácie a dôkladnej analýzy potrieb vám pripravíme presný rozvrh prác a kalkuláciu,
 • manažér služieb, prípadne objektový vedúci sú vám neustále k dispozícii, aby ste s nimi mohli okamžite riešiť operatívne zmeny,
 • zabezpečujeme nielen upratovanie, ale komplexný servis vrátane vybavenia upratovacou technikou a čistiacimi prostriedkami.

Upratovanie interiéru

 • čistenie voľných plôch stolov, okenných parapetov,
 • čistenie nábytku vhodnou politúrou podľa materiálu a potreby,
 • čistenie škvŕn na dverách, rámoch, nábytku a výplniach dverí,
 • čistenie a dezinfekcia sociálnych zariadení,
 • vyčistenie a vyleštenie obkladov a zrkadiel,
 • vyprázdnenie a vyčistenie odpadkových košov,
 • vysávanie kobercov a umývanie podláh kvôli odstráneniu povrchových nečistôt a špiny,
 • dodávka a distribúcia hygienických materiálov (toaletné mydlo – tekuté, penové, papierové uteráky, toaletný papier, osviežovače vzduchu a pod.).

Upratovanie podzemného parkingu

 • strojové mokré odstránenie nečistôt na podlahe,
 • prípadné odstránenie kaluží vody z áut (sneh, dážď).

Umývanie plášťa budovy – čistenie fasád

 • umývanie okien (presklených plôch) z vnútornej strany,
 • umývanie okien (presklených plôch) z vonkajšej strany špeciálnou technikou,
 • umývanie plášťa budovy (nepresklených plôch) špeciálnou technikou (typ umývania podľa typu plášťa).

Upratovanie vonkajších plôch

 • zametanie chodníkov, komunikácií (vrátane parkovacích miest),
 • umývanie tlakovou vodou (z hadice či kropiacim autom) podľa potreby v období sucha,
 • zimná údržba spevnených povrchov,
 • zaistenie snehovej pohotovosti,
 • posyp plôch (vrátane posypového materiálu),
 • odhŕňanie snehu, odstraňovanie námrazy a cencúľov.

OPTIMALIZÁCIA A ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 • minimalizácia dôb výpadku,
 • optimalizácia chodu technologických zariadení,
 • dodržovanie smerníc na ochranu životného prostredia,
 • analýza energetických údajov,
 • optimalizácia spotreby energií a médií,
 • dojednávanie dodávok elektrickej energie a SV, diagramov, režimu a pod.,
 • uskutočňovanie hlavných a vedľajších odpočtov elektromerov, vodomerov a ďalších meračov spotreby energií,
 • spracovanie mesačných výkazov a diagramov o spotrebe energií vrátane odovzdania spracovaných štatistických formulárov,
 • energetické riadenie prevádzky objektu podľa vyhlásených energetických stupňov,
 • spracovanie a odovzdanie predpísaných technických výkazov zúčastneným stranám,
 • spracovanie podkladov na rozúčtovanie nákladov za odber energií,
 • rokovanie s dodávateľmi energií v mene objednávateľa na základe plnej moci,

GARANČNÉ PORUCHY

 • uplatňovanie a kontrola odstraňovania garančných porúch objektu,
 • spracovanie listu garančnej poruchy (spracovanie sťažnosti či nálezu poruchy, overenie či ide o garančnú poruchu a pod.),
 • vybavenie poruchy s generálnym dodávateľom (odovzdanie, dohoda o odstránení a termínoch, spätná informácia pre nájomcu a majiteľa, súčinnosť s GD pri odstránení a pod.),
 • vedenie evidencie garančných porúch s uvedením všetkých dôležitých údajov (pravidelná aktualizácia a informovanie majiteľa),
 • kontrola odstraňovania porúch a nedostatkov z preberania objektu, u ktorých bol dohodnutý dlhodobejší režim ich odstránenia či sledovania.

HAVARIJNÁ (POHOTOVOSTNÁ) SLUŽBA

 • zabezpečenie nepretržitej pohotovostnej služby vrátane dní pracovného voľna a štátom uznávaných sviatkov,
 • zásah havarijnej čaty garantovaný do 120 minút,
 • prijímanie osobných alebo automatizovaných núdzových volaní,
 • pohotovostný výjazd,
 • prevedenie pohotovostného zásahu, odstránenie poruchy,
 • dokumentácia hlásenia o poruchách, vypracovanie protokolu odstránenia poruchy.