Vyhľadávanie a výkup nehnuteľností Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Zastavovací štúdie riešia koncepciu využitia daného územia (lokality) na účely bývania v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Príprava územia pre investičnú činnosť. Zabezpečujeme zosúladenie s územným plánom mesta (obce, zóny) formou zmien a doplnkov k územnému plánu. Spracovávame urbanistické štúdie zóny, polohopisné a výškopisné zamerania územia. Zmluvne zabezpečujeme majetkové práva a výkup pozemkov v záujmovom území, vyhotovujeme zmluvy o vecných bremenách na inžinierske siete, komunikácie a zabezpečenie práv prechodu a prejazdu. V záujmových lokalitách zabezpečujeme budovanie inžinierskych sietí.