PROJEKČNÁ ČINNOSŤ Spoločnosť EL-TECH, s.r.o.

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou realizácie každej stavby a jej vypracovaniu treba venovať značnú pozornosť a primeraný čas. Ponúkame vypracovanie projektovej dokumentácie každého stupňa od štúdie až po projekt skutočného vyhotovenia.

Špecializujeme sa na napäťovú úroveň NN a VN, VVN.

Druhy projektových dokumentácií :

Nízke napätie:

Elektrická prípojka pre stavbu
Preložka elektrického vedenia
Elektroinštalácia stavby
Iné

Vysoké napätie a veľmi vysoké napätie:

Elektrická VN, VVN prípojka
Transformačná stanica (trafostanica)
Preložka elektrického vedenia
Výstavba elektrického vedenia
Elektrická rozvodňa
Iné

Projektová dokumentácia:

 • výhľadové štúdie a zadania zariadení
 • návrh, statické a konštrukčné riešenia typových radov stožiarov
 • kompletná projektová dokumentácia vedení pre územné rozhodnutie, stavebné konanie a realizáciu stavieb
 • projekty skutočného vyhotovenia,
 • geodetické zameranie trás vedení a stožiarových miest
 • geologický prieskum pre potreby stožiarových základov
 • projekty základov stožiarov
 • projekty optospojení s využitím kombinovaných zemniacich lán (s optickými vláknami), oviňovacích optických, samonosných káblov a optiky vo fázových vodičoch
 • autorský a technický dozor
 • vypracovanie projektových dokumentácií do štandardu SSE-D, VSD, ZSE

Návrhy, analýzy, výpočty

Výpočty pre dimenzovanie a návrh rozvodní vn, vvn, zvn

 • lanových, rúrových a pásových prepojení
 • uzemnení
 • montážnych tabuliek lanových vodičov

Výpočty pre dimenzovanie a návrh vedení vvn, zvn

 • elektrických parametrov vedení
 • elektromagnetických polí v blízkosti vonkajších vedení

Diagnostika a meranie

 • elektrických veličín vrátane vyšších harmonických podľa európskych noriem
 • spotreby elektrickej energie
 • činného a jalového výkonu
 • prechodových dejov v elektrizačnej sústave
 • rozbehových prúdov generátorov a motorov
 • záskokových režimov v elektrárňach
 • komplexná analýza elektrických sietí elektrární a priemyselných podnikov

Ochrany elektrizačnej sústavy

 • projekty nastavenia elektrických ochrán
 • výpočty skratových pomerov sietí
 • parametrizácia a konfigurácia elektrických ochrán
 • sekundárne a primárne skúšky ochrán a ich uvedenie do prevádzky
 • revízie ochrán


Potrebujete stavebné povolenie?